Ogłoszenia o przetargu na wykonanie robot budowlanych

P R Z E T A R G

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom „ w Kościerzynie
ul. M.Skłodowskiej-Curie 40 tel. /058/ 686 – 23 – 20

ogłasza przetarg nieograniczony – ofertowy pisemny
na wykonanie robot budowlanych w budynkach Spółdzielni w 2019 r.
w zakresie :
– robót dekarsko-blacharskich
– robot malarskich
– robót ślusarskich
– robot nawierzchniowo-brukarskich
– robót murarskich
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium dla poszczególnych robót , których oferta dotyczy , w wysokości:
– 10.000 zł dla robót dekarsko- blacharskich
– 3.000 zł dla robót malarskich
– 2.000 zł dla robót ślusarskich
– 3.000 zł dla robót nawierzchniowo – brukarskich
przelewem na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w BIG BANK S.A. MILLENNIUM
nr 08116022020000000023094420 w terminie do dnia 18.12.2018r.
Kserokopię bankowego przelewu należy dołączyć do złożonej oferty.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Kościerzynie ul.
M. Skłodowskiej Curie 40 , w terminie do dnia 20.12.2018r. do godz. 13.00 ( osobiście).
Formularz w cenie 30 zł + Vat, zawierający szczegółowe warunki oferty (SIWZ) w zakresie robót
malarskich ,dekarsko-blacharskich, nawierzchniowo – brukarskich i ślusarskich można odebrać
(osobiście) w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Kościerzynie
ul. M. C. Skłodowskiej 40 od dnia 10.12.2018r.
Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty wymienione w SIWZ.
Oferty w zakresie robót murarskich powinny zawierać :
1. aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płatnościach ( nie później niż sprzed 3 miesięcy),
2. referencje,
3. składniki cenotwórcze : stawkę roboczogodziny, koszty ogólne , koszty zakupu, zysk ,
4. warunki gwarancji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom”
w Kościerzynie , ul. M. Skłodowskiej –Curie 29 tel.58 686 21 63.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargowym.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny , a także prawo dodatkowych negocjacji z oferentami.