RODO

Klauzula informacyjna MONITORING PDF

Klauzula informacyjna do przetargu   PDF

Klauzula informacyjna na tablicę    PDF

 

 

Szanowni Państwo,
Jeżeli posiadają Państwo, w stosunku do nieruchomości zarządzanych bądź będących w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Kościerzynie, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu to zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia* o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” siedzibą w Kościerzynie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 40 , zwana dalej Spółdzielnią.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji należytego zarządzania nieruchomością wspólną, wykonania zadań statutowych Spółdzielni i wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) c) i f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione
• firmie zewnętrznej w celu dokonywania odczytów i rozliczeń wodomierzy i liczników CO
• zewnętrznym dostawcom usług IT, obsługującym nasze systemy informatyczne
• kancelariom prawnym wspierającym nas w obsłudze prawnej i podmiotom zajmującym się windykacją i dochodzeniem należności.
Mogą też być udostępniane organom publicznym i instytucjom uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. sądy.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu łącznego spełnienia poniższych przesłanek:
a) utraty tytułu prawnego do lokalu
b) faktycznego opróżnienia lokalu przez Pana/Panią oraz wszystkie osoby zamieszkujące
c) rozliczenia wszystkich należności, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych tytułem prawnym do lokalu np. w okresie przed upływem przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu.
Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia* o ochronie danych osobowych.
Przetwarzanie przez Spółdzielnię Państwa danych osobowych jest konieczne do realizacji praw i obowiązków wynikających z tytułów prawnych do lokali.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Spółdzielni sprawuje Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych pod adresem:
• Inspektor Ochrony Danych, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom”,
Emilia Binięda- Pastwa
ul. M. Skłodowskiej-Curie 40, 83-40 Kościerzyna
lub drogą elektroniczną:
• e-mail: iodo@sm-wspolnydom.pl
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietna 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE.