ODPADY KOMUNALNE

ZASADY  SEGREGACJI METAL, TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER

 

ZASADY  SEGREGACJI RESZTKOWE

 

ZASADY  SEGREGACJI SZKŁO I BIO

 

ZASADY  SEGREGACJI  DO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 października 2018r. na terenie działania Związku Gmin Wierzyca,
a tym samym w Mieście Kościerzyna zacznie funkcjonować rozszerzony system segregacji odpadów, którego zasadniczym celem jest zwiększenie ilości odzyskiwanych surowców wtórnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom budynków zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Wspólną Dom” w Kościerzynie, przedstawiamy poniżej najważniejsze zmiany, które wkrótce wejdą w życie.

Od października obowiązywać będzie segregacja odpadów komunalnych na 5 frakcji:

  • Papier”

  • Szkło”

  • Metale i tworzywa sztuczne”

  • Bio”

  • Resztkowe”

Nowe zasady segregacji przedstawione zostały w załączonej ulotce, którą Spółdzielnia otrzymała
od Związku Gmin Wierzyca.

Informujemy również, iż od 1 października 2018 r. nie będzie możliwości złożenia oświadczenia dotyczącego zbierania odpadów w sposób nieselektywny. Tym samym wszystkie złożone do tej pory oświadczenia
o nieselektywnej zbiórce, wraz z początkiem października automatycznie staną się oświadczeniami
o selektywnej zbiórce odpadów
i nie będzie wymagane składanie dodatkowego oświadczenia.

Zwracamy szczególną uwagę na to, iż w przypadku stwierdzenia, przez wykonawcę odbierającego odpady
z nieruchomości, nieselektywnego zbierania wytworzonych odpadów komunalnych, nie zostaną one odebrane. Dopiero w przypadku posegregowania tych odpadów, co będzie dokonane na koszt mieszkańców, zostaną one odebrane w kolejnym terminie wynikającym z harmonogramu. W razie ponownego stwierdzenia nieprawidłowej segregacji, zostanie wszczęte postępowanie podatkowe, którego wynikiem będzie ustalenie wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami dla całej nieruchomości.

W związku z powyższym bardzo prosimy o stosowanie się do nowego systemu segregacji odpadów oraz zwrócenie uwagi osobom, które będą dokonywały takiej segregacji w sposób nieprawidłowy. Jest to ważne z tego powodu, iż ewentualną wyższą opłatą za nieprawidłową segregację odpadów zostaną również obciążone osoby, które segregują odpady zgodnie z przepisami.

Dodatkowo informujemy, iż wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulega zmianie.

Powyższe zmiany były konieczne ze względu na obowiązki wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych odpadów (Dz.U. z 2017r., poz. 19).

Z poważaniem

Stawki opłaty obowiązujące od 01.07.2023 r.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Rodzaj nieruchomości Metoda naliczania opłaty Sposób zbierania odpadów
selektywny
Zamieszkała przez 1 lub 2 mieszkańców od mieszkańca 44,00 zł
Zamieszkała przez 3 i więcej mieszkańców od gospodarstwa domowego 125,00 zł