Przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Kościerzyna ul. Moniuszki 12/B/.pdf

P R Z E T A R G

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Kościerzynie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 40

Ogłasza ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:

lokal mieszkalny nr 1 położonyw Kościerzynie, przy ul. Stanisława Moniuszki 12, w klatce B –

powierzchnia użytkowa lokalu 62,34 m². Lokal mieszkalny położony na parterze. Składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, w.c. i przedpokoju.

Pomieszczenie przynależne – piwnica lokatorska nr 20, o pow. 3,66 m2. Z lokalem związany jest udział wynoszący 51/10000 części we współwłasności w nieruchomości wspólnej „Nieruchomości budynkowej nr 8B ” (tj. w częściach wspólnych budynków i działkach nr 1279, 1284, 1286/2).

Wg operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego – standard wykończenia – zły, układ przestrzenno-funkcjonalny jest średni.

Cena wywoławcza 259.300 zł.( w tym: wartość udziału w gruncie 21.400 zł.) wadium 25.930 zł.; minimalne postąpienie 1.000 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022r. ( poniedziałek ) o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Kościerzynie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 40.

Warunki przetargu:

1. Wpłacenie wadium najpóźniej w dniu22.06.2022r. (obowiązujące w Spółdzielni dwa dni robocze

przed przetargiem) na rachunek bankowy Spółdzielni

Bank Spółdzielczy w Kościerzynie 09 8328 0007 2001 0015 8570 0001

Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli wpłynie na rachunek bankowy Spółdzielni.

2. Wadium podlega zwrotowi w terminie trzech dni roboczych po przetargu, gdy:

a) uczestnik nie wygra przetargu,

b) przetarg został unieważniony lub odwołany.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny osiągniętej w

przetargu.

4. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał, nie dokona wpłaty

ceny nabycia w terminie wynikającym z ogłoszenia o przetargu.

5. W terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia przetargu tj. do dnia 08.08.2022 r.

włącznie ( liczy się data wpływu na rachunek bankowy Spółdzielni), uczestnik, który zaoferował

najwyższą cenę, zobowiązany jest dokonać wpłaty ustalonej w wyniku przetargu ceny ( z zaliczeniem

wpłaconego wadium).

6. W terminie 30 dni po wpłacie zaoferowanej ceny uczestnik przetargu zobowiązany jest do podpisania

umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszt sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi

wieczystej ponosi strona kupująca.

7. Przetarg może być przez Zarząd Spółdzielni odwołany bez podania przyczyny przed rozpoczęciem

licytacji.

8. Warunki przetargu określa regulamin, z którym należy się zaznajomić przed przystąpieniem do

przetargu, oraz złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z nim na druku dostępnym w biurze

spółdzielni. Regulamin wyłożony do publicznej wiadomości od dnia 10 czerwca 2022r. w siedzibie

Spółdzielni przy ulicy Marii Skłodowskiej –Curie 40 w godzinach pracy Spółdzielni tj. w

poniedziałki w godz. 830do 1630, od wtorku do piątku w godz. 700 do 1500.

9. Administratorem danych osobowych uczestników przetargu będzie Spółdzielnia Mieszkaniowa

„Wspólny Dom” w Kościerzynie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 40.

Na stronie internetowej www.sm.kna.pl zostały zamieszczone szczegółowe informacje o sposobie

przetwarzania danych osobowych.

10. Istnieje możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu z działem gospodarki zasobami

mieszkaniowymi tel. 58/686-21-63. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w dziale mieszkaniowym Spółdzielni w Kościerzynie, tel. 58/686-23-20.