Przetarg nieograniczony – ofertowy pisemny na wykonanie robót budowlanych w budynkach Spółdzielni w 2020 r.

P R Z E T A R G

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Kościerzynie

ul. M. Skłodowskiej-Curie 40 tel. 58 686 23 20

ogłasza przetarg nieograniczony – ofertowy pisemny

na wykonanie robót budowlanych w budynkach Spółdzielni w 2020 r.

w zakresie:

– robót dekarsko-blacharskich

– robot malarskich

– robót ślusarskich

– robot nawierzchniowo-brukarskich

– robót murarskich

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium dla poszczególnych robót , których oferta dotyczy, w wysokości:

– 10.000 zł dla robót dekarsko-blacharskich

– 11.000 zł dla robót malarskich

– 5.000 zł dla robót ślusarskich

– 3.000 zł dla robót nawierzchniowo – brukarskich

przelewem na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w BANK MILLENNIUM nr 08116022020000000023094420 w terminie do dnia 26.11.2019 r.

Kserokopię bankowego przelewu należy dołączyć do złożonej oferty.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Kościerzynie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 40, w terminie
do dnia 28.11.2019 r. do godz. 13.00 (osobiście).

Formularz w cenie 30 zł + Vat, zawierający szczegółowe warunki oferty (SIWZ) w zakresie robót dekarsko-blacharskich, malarskich, ślusarskich i nawierzchniowo – brukarskich można odebrać (osobiście)
w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Kościerzynie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 40

od dnia 18.11
.2019 r.

Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty wymienione w SIWZ.

Oferty w zakresie robót murarskich powinny zawierać :

  1. aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płatnościach (wydane nie później niż przed 3 miesiącami),

  2. referencje,

  3. składniki cenotwórcze: stawkę roboczogodziny, koszty ogólne, koszty zakupu, zysk,

  4. warunki gwarancji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom”
w Kościerzynie, ul. M. Skłodowskiej –Curie 29,
tel. 58 686 21 63.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargowym.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny, a także prawo dodatkowych negocjacji z oferentami.