Przetarg na wykonanie robót budowlanych w budynkach Spółdzielni w 2021 r

P R Z E T A R G

.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Kościerzynie

ul. M. Skłodowskiej-Curie 40 tel. 58 686 23 20

ogłasza przetarg nieograniczony – ofertowy pisemny

na wykonanie robót budowlanych w budynkach Spółdzielni w 2021 r.

w zakresie:

– robót dekarsko-blacharskich

– robot malarskich

– robót ślusarskich

– robot nawierzchniowo-brukarskich

– robót murarskich

– robót elewacyjnych (odnowa elewacji)

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium dla poszczególnych robót, których oferta dotyczy, w wysokości:

– 5.000 zł dla robót dekarsko-blacharskich

– 6.000 zł dla robót malarskich

– 7.000 zł dla robót ślusarskich

– 1.000 zł dla robót nawierzchniowo – brukarskich

– 15.000 zł dla robót elewacyjnych (odnowa elewacji)

przelewem na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w BANK MILLENNIUM nr 08 1160 2202 0000 0000 2309 4420 w terminie do dnia 03.02.2021 r.

Kserokopię bankowego przelewu należy dołączyć do złożonej oferty.

Formularz w cenie 30 zł + Vat, zawierający szczegółowe warunki oferty (SIWZ) w zakresie robót dekarsko-blacharskich, malarskich, ślusarskich, nawierzchniowo – brukarskich i elewacyjnych (odnowa elewacji) można odebrać (osobiście) w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Kościerzynie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 40 od dnia 25.01.2021 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Kościerzynie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 40, w terminie do dnia 05.02.2021 r. do godz. 13.00 (osobiście).

Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty wymienione w SIWZ.

Oferty w zakresie robót murarskich powinny zawierać :

  1. aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płatnościach (wydane nie później niż przed 3 miesiącami),
  2. referencje,
  3. składniki cenotwórcze: stawkę roboczogodziny, koszty ogólne, koszty zakupu, zysk,
  4. warunki gwarancji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom”
w Kościerzynie, ul. M. Skłodowskiej –Curie 29, tel. 58 686 21 63.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargowym.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny, a także prawo dodatkowych negocjacji z oferentami.

  • https://sm.kna.pl/wp-content/uploads/2021/01/Ogłoszenie-o-przetargu-22_01_2021.pdf